Witamy serdecznie!

Zapraszamy na nową dostawę ekskluzywnych strojów kąpielowych francuskich marek Aubade, Simone Perele oraz belgijskiej ekskluzywnej marki Primadonna. Na hasło: plaża12 obowiązuję 12% rabat na stroje kąpielowe oraz ubrania plażowe. 

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „MOENA”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Właścicielem sklepu internetowego „Moena” jest firma Piotr Kucharski Maszax, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Krakowa, Siedziba firmy: ul. Kluzeka 5/23; 31-222, Kraków, NIP EU: PL 9451015356, REGON: 350822604, adres poczty elektronicznej: biuro@moenasklep.pl; numer telefonu: +48 883 999 775; adres do korespondencji i zwrotów: ul. Kraszewskiego 36 Moena, 30-110, Kraków; zwana dalej „Sprzedawcą”, ustalają niniejszym Regulamin korzystania ze Sklepu internetowego za pośrednictwem witryny www.moenasklep.pl (zwany dalej „Regulaminem”).

  2. Niniejszy Regulamin określa sposób sprzedaży, zasady i warunki techniczne dokonywania zakupów w Sklepie internetowym „Moena” (zwanym dalej „Sklepem internetowym”) za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.moenasklep.pl. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryny Sklepu internetowego pod adresem http://moenasklep.pl/regulamin/

  3. Każdy Klient przed zawarciem umowy sprzedaży internetowego jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

  4. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z witryny Sklepu internetowego.

 1. DEFINICJE

Pojęciom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, nadaje się następujące znaczenie:

Administrator Danych Osobowych – firma Piotr Kucharski Maszax, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Krakówa, Siedziba firmy: ul. Kluzeka 5/23; 31-222, Kraków, NIP EU: PL 9451015356, REGON: 350822604, adres poczty elektronicznej: biuro@moenasklep.pl; numer telefonu: +48 883 999 775; którzy decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dział Obsługi Klienta – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Dział Obsługi Klienta jest dostępny dla Klienta pod numerem telefonu: 883 999 775 oraz pod adresem poczty elektronicznej e-mail: biuro@moenasklep.pl.

Dokument Sprzedaży – oznacza dokument wydawany przez Sprzedawcę Klientowi podczas odbioru przez Klienta Towarów lub Produktów zawierający dane o nazwie zamówionego towaru, cenę netto, cenę brutto, stawkę VAT i ilość zamówionego towaru oraz łączna wartość zamówienia (paragon fiskalny lub fakturą VAT)

Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi Towarów lub Produktów określonych w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy sprzedaży. Dostawa jest zrealizowana za pomocą usług dostawcy zewnętrznego (kuriera, Poczty Polskiej, lub innego wyznaczonego przez Sprzedawcę) istnieję również możliwość odbioru osobistego.

Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, który umożliwia Klientowi dostęp do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i Zamówienia w Sklepie internetowym.

Konto Klienta – oznacza zasób internetowy Sklepu internetowego, do którego dostęp posiada Klient. Funkcje zainstalowane w ramach Konta Klienta umożliwiają mu swobodne dokonanie Zamówienia w Sklepie internetowym.

Login – indywidualne, ustalone przez Klienta, indywidualizujące go oznaczenie, składające się z ciągu nie więcej niż trzydziestu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym.

Usługa Newsletterpolega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wyraźnie wyodrębnionej informacji o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.

Rejestracja – oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej.

Sklep internetowy – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez firmę Piotr Kucharski Maszax, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Krakowa, Siedziba firmy: ul. Kluzeka 5/23; 31-222, Kraków, NIP EU: PL 9451015356, REGON: 350822604, adres poczty elektronicznej: biuro@moenasklep.pl; numer telefonu: +48 883 999 775; zwany dalej „Sprzedawcą”, dostępny na stronie internetowej: www.moenasklep.pl

Sprzedawca, Usługodawca – oznacza firmę Piotr Kucharski Maszax, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Krakowa, Siedziba firmy: ul. Kluzeka 5/23; 31-222, Kraków, NIP EU: PL 9451015356, REGON: 350822604, adres poczty elektronicznej: biuro@moenasklep.pl; numer telefonu: +48 883 999 775; zwani dalej „Sprzedawcą”, którzy są właścicielami Sklepu internetowego.

Stały Klient – osoba dokonująca zakupów w Sklepie internetowym przynajmniej trzy razy.

Strona internetowa lub Witryna – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy Moena, działający w domenie www.moenasklep.pl

System teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Towary lub Produkty – oznacza Produkty prezentowane na stronie Sklepu internetowego, na które Klient może złożyć Zamówienie.

Towary lub Produkty z wadą – oznacza Produkty prezentowane na stronie Sklepu internetowego, z wadą, informacja o której uwieszona jest w ospie produktu na stronie internetowej Sklepu, i z względu na którą towar jest dodatkowo przeceniony.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Piotr Kucharski Maszax z Klientem Sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.)

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.).

Zamówienie, Formularz Zamówienia – oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. REJESTRACJA

  1. Aby utworzyć Konto Klienta, Klient jest obowiązany dokonać Rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym.

  2. W trakcie Rejestracji Klient:

  1. wypełnia lub potwierdza dane dotyczące: imienia i nazwiska Klienta, adresu e-mail Klienta, adresu zamieszkania Klienta (ulica, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj) oraz numeru telefonu Klienta;

  2. ustala swoje indywidualne Hasło;

  3. zostaje poproszony o zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie Regulaminu.

  1. Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Klienta Rejestracji.

  2. Wypełniając formularz Rejestracji Klient oświadcza, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją Zamówienia. Klient może również dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, nie warunkuje to jednak możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  3. Wypełniając formularz Rejestracji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji związanych z zakupami dokonanymi przez Klienta w Sklepie internetowym. Na podany przez Klienta adres mailowy Sprzedawca przesyła również potwierdzenie Rejestracji w Sklepie internetowym, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta Klienta.

  4. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności.

  5. Usługa Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@moenasklep.pl bądź też pisemnie na adres: Piotr Kucharski Maszax, ul. Długa 21 sklep Moena, 31-147, Kraków. Po otrzymaniu żądania, Sprzedawca usuwa Konto Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania żądania.

 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet: moenasklep.pl

 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów na terenie Polski. O sprzedaże towarów poza terytorium RP proszę zapytać telefonicznie +48 883 999 775 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@moenasklep.pl. The delivery cost of our products is the cost of delivery within Poland. If you would like to buy our products with delivery to another country, please contact us for the delivery price at: biuro@moenasklep.pl or via phone/viber/WhatsApp +48 883 999 775.

 3. Zamieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego informacje o Produktach prezentowanych do sprzedaży (np. opis Produktów itp.) pochodzą od producenta Produktu lub Sprzedawcy. Przed zakupem Produktu Klient ma obowiązek zapoznać się z jego opisem zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu. Przed użyciem Produktu, który zawiera informacje zamieszczone na jego opakowaniu przez producenta, Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu Produktu.

 4. Ceny Towarów prezentowane na Stronie internetowej Sklepu internetowego są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, a o których Klient będzie poinformowany przy wyborze Dostawy i składaniu Zamówienia. Wystawiamy fakturę VAT. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży, towar pozostaje naszą własnością.

 5. Podane ceny są wiążące w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, dostępnych w Sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

 7. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

 8. Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą w momencie dojścia do Klienta informacji o przyjęciu i zaakceptowaniu Zamówienia przez Sprzedawcę.

 9. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.

 10. Sprzedawca przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia Klientowi poufności przy dokonywaniu przez niego czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

 11. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 12. Zabrania się korzystania ze Sklepu internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu internetowego treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.

 13. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek.

 14. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 1. ZAMÓWIENIE

  1. Aby złożyć Zamówienie Klient wybiera Produkty prezentowane w Sklepie internetowym, po czym umieszcza je w wirtualnym koszyku poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego zwrotem „Dodaj do koszyka”.

  2. Po umieszczeniu Produktu w wirtualnym koszyku pojawia się wiadomość sygnalizująca dodanie Produktu do wirtualnego koszyka, produkty zarezerwowane w koszyku na 60 min.

  3. Przez cały czas trwania zakupów Klient może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz kontrolować wartość Zamówienia.

  4. Klient może zmieniać lub anulować Zamówienie.

  5. Klient akceptuje zawartość wirtualnego koszyka poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego zwrotem „Przejdź do kasy”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto,), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klienta – organizacji/firmy niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP i REGON. Dla Klientów posiadających Konto, domyślnymi danymi, o których mowa w zdaniach poprzedzających są dane podane w Formularzu Rejestracyjnym (Kupujący winien uzupełnić pozostałe puste pola, jak również może wskazać inne dane na potrzeby określonego Zamówienia).

  6. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia Sprzedawca potwierdza drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Klienta zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia zamówienia.

  7. Klient przed wysyłką Zamówienia jest dodatkowo informowany o łącznej kwocie zakupów oraz o wszystkich dodatkowych kosztach jeżeli takie występują. Klient ma również możliwość anulowania Zamówienia zgodnie z pkt VI ust. 14 poniżej Regulaminu. Przy wyborze odbioru osobistego Klient dodatkowo zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą elektroniczna o dacie, kiedy Towar będzie dostępny do odbioru w wybranym, przez Klienta sklepie (nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub od dnia złożenia Zamówienia, jeśli Klient wybrał płatność przy odbiorze.

  8. Zamówienia można składać przez całą dobę przez cały rok kalendarzowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji Zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy, a także inne wyznaczone dni, co nie ma jednak wpływu na te Zamówienia, które zostały złożone przed datą poinformowania przez Sprzedawcę o dniach wolnych. Informacje o zawieszeniu realizacji Zamówień będą publikowane na Stronie internetowej.

  9. W razie braku zamówionego Towaru lub Produktu albo gdy zamówiony Towar lub Produkt jest niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia.

  10. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem, bądź też z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 1. DOSTAWA I TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Metody dostawy, Produktów, zakupionych w naszym sklepie to:
    1. Paczkomaty Inpost
    2. Firma kurierska DPD
    3. Odbiór osobisty
  1. Termin realizacji zamówienia wynosi najdłużej 2 dni robocze od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub od dnia złożenia Zamówienia, w przypadku płatności przy odbiorze osobistym. Termin realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oznacza, że Sprzedawca zobowiązany jest przekazać Zamówienie Klienta firmie kurierskiej/nadać paczkę na Poczcie Polskiej albo dostarczyć towar do wybranego przez klienta sklepu stacjonarnego w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w odbiorze paczki przez firmą kurierską z przyczyn nie zależnych od Sprzedawcy.

  2. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej/poczty Polskiej. For dilevery to the other countries please contact us.

  3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

  4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy bez wad, chyba ze w opisie zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu umieszczona jest informacja że towar posiada wady – Towar z wadą.

  5. Początek biegu terminu Dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  6. Klient może odebrać osobiście zamówiony Towar. Odbioru można dokonać w hurtowni, która znajduje się pod adresem ul. Kraszewskiego 36, 30-110 w Krakowie. Hurtownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 17. W hurtowni nie ma możliwości mierzenia towaru, nie ma również możliwości zapłacenia kartą, jeśli wolą Państwo bezgotówkowe rozliczenie prosimy wybrać Przelewy24 albo tradycyjny przelew bankowy, jako sposób zapłaty podczas składania zamówienia. Prosimy umówić się z nami telefonicznie 1 dzień przez planowaną wizytą pod num. 518-876-412.

  7. Sprzedawca dołącza do Dostawy fakturę VAT albo paragon fiskalny.

  8. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia Dostawy przez Klienta traktowana jest jako naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

  9. W przypadku zwrotu do Sklepu przesyłki nieodebranej przez Klienta, koszt ponownej przesyłki ponosi Klient.

 1. PŁATNOŚCI

  1. Sposoby płatności: Płatność z tytułu Umowy Sprzedaży na rzecz Sprzedawcy zostanie dokonana zgodnie z jednym z poniższych sposobów w zależności od wyboru Klienta dokonanego w Formularzu Zamówienia:
  2. Przelewem z góry na konto bankowe: 93 1240 4533 1111 0010 5055 6097 Bank Polska Kasa Opieki S.A, Piotr Kuckarski Maszax, ul. Kluzeka 5/23, 31-222, Kraków z tytułem „Zamówienie w sklepie internetowym Numer”.
  3. Za pobraniem (płatność przy odbiorze).
  4. Przelewem z góry na konto bankowe za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24. Dane przekazane będą po złożeniu zamówienia przez system płatniczy Przelew24. Z góry kartą płatniczą lub e-przelewem. Płatność za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24.
  5. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24 prowadzi: Przelewy24.pl – PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000,00 złotych
  6. Płatność gotówką/kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w jednym z stacjonarnych punktów sprzedaży.
  7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  8. Termin płatności:
   • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, po 7 dniach w razie braku płatności zamówienie zostanie anulowane.
   • W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Zamówienia w sklepie stacjonarnym. Klient jest obowiązany do odbioru zamówienia w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
   • W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad fizycznych i prawnych i ponosi on odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Towar posiada wadę fizyczną lub prawną. Wyjątkiem jest sprzedaż Towarów z wadą, w tym przypadku Towar może posiadać tylko tę wadę, która ujęta jest w jego opisie.

  2. W przypadku wykrycia wady podczas użytkowania produktów w ciągu 2 lat od momentu dostarczenia przesyłki Klient ma prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową.

  3. Niezgodność należy zgłosić nie później niż po 2 miesiącach od momentu jej wykrycia.

  4. Prosimy o odesłanie do Sprzedawcy przesyłki wraz z krótkim opisem wady. Sklep zobowiązuje się do usunięcia wady w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, a jeżeli będzie to niemożliwe to do zwrotu całej wpłaconej kwoty lub do wymiany produktu na nowy. Albo Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wadliwego Towaru. Dodatkowo Sprzedawca zwróci wszystkie koszty przesyłki poniesione przez Klienta.

Adres zwrotny:
Piotr Kucharski Maszax Moena
ul. Kraszewskiego 36 Moena
30-110, Kraków
tel . 883 999 775

  1. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  1. Jeśli okaże się, że reklamowany Produkt:
    • był nienależycie użytkowany, nadużywany, otoczony niedbałą, niewłaściwą lub niewystarczającą opieką, uległ uszkodzeniu lub był przechowywany w niewłaściwych warunkach; lub
    • uległ wypadkowi lub uszkodzeniu spowodowanemu niewłaściwymi próbami modyfikacji lub naprawy; lub
    • był obsługiwany lub używany w sposób niezgodny z zaleceniami producenta produktu lub naszymi; lub
    • uległ normalnemu zużyciu,
    • był konserwowany (prany), użytkowany niezgodnie z zaleceniem producenta.

Sprzedawca ma prawo nie podejmować pozytywnej decyzji o naprawie, wymianie lub zwrocie zapłaty za produkt.

  1. Sprzedawca zwraca uwagę Klientów, że reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów:7.1. naturalne zużywanie się obuwia/odzieży;
   7.2. części wymienne, np. fleki czy sznurówki;
   7.3. uszkodzenia mechaniczne (otarcie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, zamka, gumy itp.) powstałe w trakcie użytkowania produktów przez Klienta, oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;
   7.4. uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania obuwia i odzieży niezgodnie z przeznaczeniem;
   7.5. przebarwienia odzieży lub stóp przez obuwie wykonane na naturalnie barwionej podszewce;
   7.6.wygoda obuwia, przemakanie obuwia (o ile w opisie nie jest napisane, iż towar jest wodoodporny).
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROT

  1. Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, przy czym termin ten liczony jest od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

  2. Klient odstępuje od Umowy sprzedaży wysyłając Towar, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może być złożone na formularzu, udostępnionym przez Sprzedawcę na Stronie internetowej w zakładce: Formularz odstąpienia od umowy do pobrania.

 

  1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

  1. pisemnie na adres: Piotr Kucharski Maszax, ul. Kraszewskiego 36,  Moena, 30-110, Kraków.

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@moenasklep.pl

  1. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, jeżeli natomiast Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona obowiązywać.

  2. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Klienta innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  3. W razie wybrania przez Klienta, korzystającego z prawa do odstąpienia od umowy, sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  4. Klient ma obowiązek zwrócić Towar razem z dowodem sprzedaży (paragonem fiskalnym) Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy: Piotr Kucharski Maszax, ul. Kraszewskiego 36 Moena, 30-110, Kraków.

  5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Klienta ma obowiązek zwrócić Towar bez zabrudzeń, z wszystkimi metkami producenta. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i ich nieodsyłanie w kopertach lub kopertach bąbelkowych.

  6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe, podane przez klienta w Formularze odstąpienia od umowy; chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, z zastrzeżeniem pkt X ust. 1 Regulaminu, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  9. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  10. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  11. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Klienta z wyłączeniem utraconych korzyści.

  2. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

  2. utratę przez Klienta danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy;

  3. szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży.

 1. STALI KLIENCI

  1. Sprzedawca przewiduje rabat 7% oraz specjalne promocje dla Stałych Klientów.

  2. Rabat 7% przysługuje wszystkim Klientom, którzy dokonali zakupu w Sklepie Internetowym 3 razy.

 1. Newsletter

  1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów dodatkowe usługi w postaci Newslettera.

  2. Usługi dodatkowe są świadczone nieodpłatnie, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przez czas nieoznaczony.

  3. Usługi dodatkowe są świadczone dla Klientów, którzy wprowadzili adres swojej poczty elektronicznej, dokonali Rejestracji oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zamówienia.

  4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wyraźnie wyodrębnionej informacji o nowych Produktach, Usługach; akcjach albo promocjach w ofercie Sprzedawcy.

  5. Każdy Newsletter zawiera informację o nadawcy, temat wiadomości oraz informacje o możliwości i sposobie rezygnacji z Newslettera.

  6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera wypisując się z subskrypcji. Wypisanie z subskrypcji jest możliwe za pomocą odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

 1. PRAWA AUTORSKIE

  1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu internetowego należą do Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.

  2. Sprzedawca zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w Sklepie internetowym (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w Sklepie internetowym wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

  3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi w Sklepie internetowym, zarówno podlegających ochronie prawa autorskiego, jak i nie podlegających takiej ochronie nie jest dopuszczalne wykorzystanie powyższych danych i materiałów w celu prowadzenia przez Klienta działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej.

  2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi aktualnych Klientów Sklepu internetowego przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę przed wejściem Regulaminu w życie. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza konieczność wyrejestrowania Klienta ze Sklepu internetowego. Nie powiadomienie Sprzedawcy przez Klienta przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważa się za zaakceptowanie zmian Regulaminu.

  3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej Sprzedawcy.

  4. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.

  5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.

  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

  7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów Sprzedaży.

  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021.

Regulamin w formacie PDF.